Thông qua 4 nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực tài chính, ngân sách
Thông qua 4 nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Theo đó, các nghị quyết được thông qua gồm: phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố)...

Trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hà Nội Hồ Vân Nga cho biết, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai các quy định mới của thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách TP. Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu chưa đạt dự toán, đặc biệt là khoản thu tiền sử dụng đất ước hết năm chỉ đạt 86,2% dự toán (14.650 tỷ đồng/17.000 tỷ đồng dự toán giao). Đây là khoản thu quan trọng của ngân sách địa phương các cấp để tạo nguồn trực tiếp cho chi đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời đã 3 năm liền (2021, 2022, dự kiến 2023), thành phố không hoàn thành dự toán của khoản thu này là nội dung đáng lo ngại, cần làm rõ nguyên nhân.

Về chi ngân sách, chi ngân sách địa phương ước đạt 97,2% so với dự toán thành phố giao đầu năm, tăng 9,9% so với cùng kỳ (trong đó chi đầu tư phát triển đạt 103,5% dự toán giao đầu năm, đạt 91,5% so với dự toán sau điều chỉnh và tăng 9,5% so với cùng kỳ).

Đặc biệt, thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong đó, thành phố tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đảm bảo nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng văn hóa, xã hội như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, di tích, giáo dục.

Tuy nhiên, ước thực hiện chi đầu tư phát triển đạt 91,5% so với kế hoạch vốn thành phố đã giao là không đạt mức 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP. Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo sâu sát và có các giải pháp điều hành quyết liệt, sát thực tế hơn trong những ngày còn lại của năm 2023 nhằm giải ngân chi đầu tư xây dựng cơ bản ở mức cao nhất.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm điều hành ngân sách năm 2024 được UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố.

Ban Kinh tế - Ngân sách nhấn mạnh yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ kết quả 1 năm triển khai Đề án phân cấp, ủy quyền của thành phố, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý ngân sách, quản lý tài sản công. Trong đó, UBND thành phố tập trung vào các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện để kịp thời điều chỉnh và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh những bất cập so với thực tiễn, làm cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền nhưng đảm bảo năng lực, trình độ, số lượng cán bộ để phân cấp, ủy quyền phù hợp, hiệu quả./.