Thu ngân sách 11 tháng ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng