Chú thích ảnh
Các điểm chi trả lương hưu luôn được các điểm chi trả thực hiện theo đúng quy định.

Bộ trưởng LĐTBXH nhấn mạnh, toàn ngành, toàn hệ thống tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 42 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội.

"Tới đây, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương để quán triệt, triển khai, hướng dẫn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42. Năm nay, toàn ngành phải tập trung cao độ cho việc xây dựng thể chế, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nợ đọng, chậm văn bản" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, năm 2024 và những năm tới, toàn ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện thị trường lao động, khắc phục những vấn đề khó khăn, tồn tại. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới các khu công nghiệp, khu chế suất, quan tâm những lĩnh vực, ngành nghề mới.

Việc sửa Luật Bảo hiểm xã hội khi được thông qua tạo sự thông thoáng, hiệu quả, làm nền tảng chuẩn bị tốt nhất cho Luật Việc làm sửa đổi. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm chăm lo tới đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em...

“Năm 2024, khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh chính sách lương hưu theo tinh thần "không để người hưu trí rơi vào khó khăn, thiệt thòi hơn khi cải cách. Khi cải cách tiền lương, mặt bằng chung tiền lương với người lao động cả nước nâng lên mà lương hưu không được điều chỉnh tốt thì người hưởng lương hưu rất thiệt thòi. Do đó, cần tính toán cân đối, hài hòa. Nếu mức lương của cán bộ công chức, viên chức tăng 23,5% thì ít nhất, lương hưu phải tăng 15%” - Bộ trưởng đề nghị.

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, khi thực hiện cải cách tiền lương, người có công trước năm 1995 sẽ được giải quyết chế độ ở mức cao nhất, bảo đảm những người hưởng chế độ này không bị thiệt thòi. Sau cải cách tiền lương, người có công sẽ hưởng mức cao hơn bình quân.

Tiếp đó, phấn đấu nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 750.000 đồng, mức chuẩn tối thiểu phải bằng 50% hộ nghèo nông thôn. Mức chuẩn trợ cấp hiện nay chỉ 360.000 đồng là quá thấp./.