Thanh tra, kiểm tra, KBNN

Công tác thanh tra, kiểm tra tại KBNN luôn bao quát hết các hoạt động nghiệp vụ để không xảy ra sai sót. Ảnh: Hạnh Thảo

Theo báo cáo, trong năm 2014, KBNN đã tổ chức thực hiện kiểm tra tại 30/29 đơn vị KBNN tỉnh và quận, huyện, đạt 103% (vượt kế hoạch 3%, do trong năm, vụ thực hiện kiểm tra thêm Cục Công nghệ thông tin- KBNN, theo yêu cầu của lãnh đạo KBNN). KBNN các tỉnh, thành phố đã tiến hành 2.207 cuộc kiểm tra, đạt 98% kế hoạch.

Cũng trong năm 2014, các đơn vị KBNN đã thực hiện giám sát được trên 1.753 lượt, qua đó đã phát hiện được một số các tồn tại trong việc hạch toán, kế toán, việc chấp hành định mức chi tiêu của đơn vị, cũng như phát hiện những số liệu bất hợp lý, những số liệu phát sinh bất thường. Qua đó, có biện pháp kiểm tra đột xuất hay yêu cầu đơn vị báo cáo giải trình.

Với vai trò là đơn vị đầu mối thực hiện tiếp và làm việc với các đoàn Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Vụ Thanh tra đã tham mưu cho lãnh đạo KBNN chỉ đạo các vụ có liên quan trình lãnh đạo KBNN phụ trách khối ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống rà soát, khắc phục các lỗi, nội dung thiếu sót liên quan đến phạm vi trách nhiệm của từng KBNN theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Đồng thời, yêu cầu các KBNN tỉnh, thành phố báo cáo các kết quả khắc phục (kèm theo các bằng chứng chứng minh đã khắc phục các lỗi, nội dung thiếu sót); những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, việc phối hợp giải trình các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đạt kết quả tốt. Các kết luận đều được giải trình cụ thể, chi tiết, minh bạch, khách quan.

Bước sang năm 2015, Thanh tra KBNN đã đặt mục tiêu là luôn bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác của KBNN, định hướng của Thanh tra Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ KBNN đều được kiểm tra, tránh chồng chéo và có sự phối hợp giữa các đơn vị trong nội bộ KBNN.

Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra phải bám sát định hướng thanh tra, kiểm tra của KBNN, căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế đơn vị phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nội dung kiểm tra vừa phải bao quát các hoạt động nghiệp vụ KBNN, vừa tập trung kiểm tra những lĩnh vực nghiệp vụ nhạy cảm hay xảy ra sai sót như: nghiệp vụ kế toán quản lý NSNN; kiểm soát các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản; an toàn kho quỹ, công tác kế toán tài chính nội bộ...

Đặc biệt, KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN phải tăng cường thực hiện công tác phúc tra, xử lý, khắc phục và chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra như: tổ chức phúc tra thực tế tại đơn vị đảm bảo các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra đều được khắc phục triệt để. Đồng thời, yêu cầu báo cáo khắc phục sau thanh tra kiểm tra của các đơn vị phải kèm theo bằng chứng chứng minh những tồn tại, sai sót đó đã được khắc phục.

Vân Hà