Theo đó, mục đích của đợt thi đua nhằm: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021 - 2025.

Động viên, khuyến khích các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính đã đề ra. Lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI - năm 2025.

Toàn ngành Tài chính thi đua hướng tới Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành

Toàn ngành Tài chính thi đua hướng tới Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI. Ảnh: Khánh Huyền

Khẩu hiệu thi đua là: “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới, sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2025”.

Nội dung của đợt thi đua là: Tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 7/9/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kết hợp có hiệu quả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, kiểm soát chặt chẽ lạm phát, bội chi NSNN, nợ công, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bằng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo sự phát triển bền vững và vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính; nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính.

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Đảng và Chính phủ. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Đồng thời, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước Bộ Tài chính đã và đang phát động trong thời gian qua.

Ban Cán sự Đảng yêu cầu lãnh đạo, cấp ủy Đảng các cấp và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết này; đồng thời, giao Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch phát động thi đua chi tiết, trình lãnh đạo Bộ ký phát động thi đua tới các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, hội, hiệp hội thuộc tuyến khen thưởng Bộ Tài chính./.