Quyết định xử phạt nêu rõ, doanh nghiệp bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn, theo quy định pháp luật. Tổng công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu như Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05a NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Nghị quyết HĐQT số 05 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020… và một số văn bản khác.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Trong năm 2019 và năm 2020, tổng công ty và 6 công ty con là người có liên quan của người nội bộ (thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin) của công ty (gồm: Công ty Tư vấn công trình châu Á Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu Lớn Hầm, Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế đường bộ, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu đường, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5) có các giao dịch cung cấp dịch vụ (phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh), giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu. Tuy nhiên, công ty không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

Công ty còn bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Cụ thể, ngày 20/12/2016, UBCKNN có công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty; đồng thời yêu cầu công ty đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán./.

Hồng Quyên