Tổng cục Hải quan thành lập 12 cụm thi đua cấp chi cục
Đại diện lãnh đạo 5 cục hải quan thành viên Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Mai Loan.

Theo đó, cụm trưởng thi đua cấp chi cục căn cứ nội dung phong trào thi đua do Tổng cục Hải quan phát động, chủ trì, phối hợp với cụm phó thi đua và thủ trưởng các đơn vị thuộc cụm thi đua cấp chi cục xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động của cụm cấp chi cục, phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề, theo đợt trong cụm cấp chi cục.

Hàng năm, tổ chức phát động thi đua; sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua của các đơn vị trong cụm cấp chi cục; lựa chọn, suy tôn đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua để đề nghị “Cờ thi đua của Bộ".

Việc tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của cụm thi đua cấp chi cục thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố tương tự như đối với cụm thi đua cấp cục được hướng dẫn (tại Công văn số 969/BTC-TĐKT ngày 3/02/2023 của Bộ Tài chính).

Một nhiệm kỳ (thời hạn 1 năm), cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua cấp chi cục sẽ được bầu thông qua hội nghị tổng kết hoạt động, cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua cấp chi cục chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục Hải quan về toàn bộ hoạt động thi đua hàng năm của cụm thi đua cấp chi cục.