Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 145,6 tỷ USD