ong phu

Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Phu báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, kết quả thu 6 tháng đầu năm, do cơ quan thuế quản lý ước đạt 335.090 tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán, bằng 49,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,5% (so cùng kỳ). Trong đó:

Thu từ dầu thô ước đạt 54.437 tỷ đồng, đạt 63,9% dự toán và bằng 97,7% cùng kỳ.

Thu nội địa (trừ dầu) ước đạt 280.653 tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán pháp lệnh, bằng 47,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 18,4%.

Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 264.123 tỷ đồng, bằng 52,5% dự toán pháp lệnh, bằng 48% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 17,5% (nếu loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu đột biến thì tăng 11,6%).

Có 46/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán, 17/63 địa phương đạt dưới 50% dự toán; có 49/63 địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ và 14/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Cơ quan thuế cũng thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế đảm bảo kiểm soát, nắm bắt, theo dõi và quản lý thuế kịp thời; Thực hiện rà soát, phân loại người nộp thuế khai thuế theo tháng và theo quý, tiếp tục chuẩn hoá dữ liệu về người nộp thuế (NNT), giúp công tác quản lý, đôn đốc kê khai chính xác, kịp thời.

Tỷ lệ tờ khai đã nộp so với tờ khai phải nộp tăng (so với cùng kỳ năm 2013), trong đó: tờ khai thuế TTĐB đạt 90,6%; tờ khai thuế TNDN tạm tính đạt 91,3%; tờ khai quyết toán thuế TNDN đạt 89,8%.

Đồng thời, thực hiện quản lý, điều hành quỹ hoàn thuế GTGT chặt chẽ và linh hoạt, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính (tại Thông tư số 150/2013/TT-BTC).

Công tác thanh tra, kiểm tra đạt khá. Cụ thể, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được 20.983 doanh nghiệp, đạt 28% kế hoạch năm, tăng 64,3%; tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.119,2 tỷ đồng, tăng 80,8%; giảm lỗ 6.479 tỷ đồng, tăng 250%.

Riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 557 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó, đã truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ đồng; giảm khấu trừ 25,6 tỷ đồng; giảm lỗ 1.517,2 tỷ đồng.

Toàn ngành Thuế đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, từ việc giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng đơn vị, rà soát, phân loại nợ kịp thời để đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế cho đến việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cưỡng chế nợ thuế. Kết quả, đến nay, đã thu được 17.500 tỷ đồng, tương ứng 29% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013 chuyển sang./.

Đức Minh