Hỏi: Cử tri tỉnh Đồng Nai đề nghị Chính phủ cần tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật đối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất công, tránh tình trạng các khu đất công được giao cho tư nhân sử dụng sai mục đích. Đồng thời, cử tri đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm và cưỡng chế thu hồi đất công cho nhà nước, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trên lĩnh vực này.

Trả lời: Nhằm khai thác có hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, chấn chỉnh và duy trì việc quản lý, sử dụng nhà, đất đúng quy định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn số 37/2018/TT-BTC và Thông tư số 125/2021/TT-BTC.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật; trong đó, có việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; có công văn đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và kiểm tra tình hình thực tế thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Như vậy, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó, có pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất) đã có các quy định chặt chẽ về việc kiểm tra, quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất của cơ quan, người có thẩm quyền; đồng thời, đã thiết lập một cách tương đối đầy đủ, đồng bộ các chế tài để xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất (như: sử dụng sai mục đích thì thực hiện thu hồi và có quy định về cưỡng chế thu hồi). Nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nề nếp, các vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công đã được kiềm chế, giảm bớt nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật.