Triển khai đánh giá năng lực công chức hải quan đảm bảo chất lượng
Đến nay đã có 11/35 đơn vị triển khai đánh giá năng lực công chức.

Theo Tổng cục Hải quan, đến nay đã có 11/35 đơn vị triển khai đánh giá năng lực công chức. Tuy nhiên qua triển khai, tổng cục nhận thấy, vẫn còn tình trạng nhiều thí sinh né tránh dự thi vị trí việc làm đang đảm nhiệm, chuyển sang dự thi các vị trí việc làm đơn giản để học ít, điểm cao, tránh việc điểm thấp sẽ bị xử lý trong công tác tổ chức cán bộ sau này.

Bên cạnh một số đơn vị thực hiện nghiêm túc, còn tình trạng một số đơn vị vẫn chưa đảm bảo rà soát chặt chẽ việc đăng ký danh sách dự thi của thí sinh dẫn đến tình trạng thí sinh dự thi không đúng vị trí việc làm thực tế đảm nhiệm.

Việc đăng ký dự thi sai lệch này dẫn đến tình trạng thí sinh ôn tập nghiệp vụ không phù hợp hoặc việc ôn tập này chưa đủ tất cả các nghiệp vụ mình đang thực hiện.

Triển khai Kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2021 và kế hoạch triển khai mô hình đánh giá năng lực 2 cấp, 35 cục hải quan tỉnh, thành phố đã và đang triển khai đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo từ ngày 28/7/2023 đến hết ngày 20/11/2023.

Chính vì vậy, sau kỳ thi, thí sinh cũng không nâng cao được năng lực nghiệp vụ, năng suất làm việc của mình. Đồng thời, đơn vị cũng không đánh giá chính xác được năng lực của công chức, từ đó không thực hiện được việc đào tạo, bố trí, sắp xếp, điều động, chuyển đổi theo đúng năng lực và yêu cầu công việc; không đạt được mục tiêu của việc tổ chức đánh giá năng lực.

Để đảm bảo việc đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo đạt mục tiêu đề ra, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh việc triển khai đăng ký danh sách thí sinh dự thi của tất cả các đơn vị, đảm bảo việc đánh giá năng lực đúng và chính xác, đem lại hiệu quả thực tiễn.

Đồng thời, rà soát danh sách đăng ký đánh giá năng lực của các các thí sinh thuộc đơn vị đảm bảo đúng với phân công công tác hiện hành và chức năng nhiệm vụ của đơn vị, gửi về Tổng cục Hải quan (qua đầu mối Ban Cải cách hiện đại hóa) trước thời điểm tổ chức đánh giá năng lực ít nhất 1 tháng./.