Từ ngày 5/5: 3 trường hợp không bị tính chậm nộp phạt vi phạm hành chính