thép

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang sẽ triển khai hàng loạt các đề án chống thất thu, trong đó có lĩnh vực xây dựng. Ảnh: NM.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, sẽ chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện các giải pháp về quản lý thu, phát triển nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó triển khai hàng loạt các đề án về thu ngân sách; giải quyết các thủ tục về thuế kịp thời...

Cục thuế sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất thực hiện kê khai; các tổ chức đã có quyết định cho thuê đất hoàn thiện hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính để cơ quan thuế để có căn cứ xác định tiền thuê đất phải nộp và đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang sẽ từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phân tích, dự báo thu, lập dự toán thu đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế.

Tuyên truyền đầy đủ các thông tin liên quan đến chính sách thuế, cung cấp dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao cho người nộp thuế. Chú trọng phát triển các dịch vụ hỗ trợ điện tử nhằm thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện của từng nhóm người nộp thuế.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kê khai, nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp không nộp hoặc nộp chậm hồ sơ khai thuế.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế, tập trung kiểm tra đối với các đơn vị có quy mô kinh doanh lớn, chỉ tiêu kê khai doanh thu lớn nhưng số thuế phải nộp ngân sách nhà nước thấp. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Đặc biệt, cục thuế sẽ tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào những lĩnh vực: Quản lý xây dựng cơ bản vãng lai, xây dựng cơ bản tư nhân, chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, lâm sản; chống thất thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giao dịch liên kết.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống thất thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ. Tăng cường quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo các quy định của pháp luật...

Theo Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang, các mục tiêu mà đề án hướng tới là tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Phấn đấu thu nội địa đến năm 2025 đạt trên 5.000 tỷ đồng, tỷ lệ huy động thu nội địa trong tổng giá trị sản phẩm (GRDP) đạt trên 9,5%./.

Nhật Minh