Ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý hàng dự trữ
Thủ kho bảo quản Chi cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk dán màn phủ và kiểm tra độ kín của lô gạo dự trữ. Ảnh: TL

Duy trì hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin

Theo ông Nguyễn Trần Duy - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), thời gian qua, đơn vị luôn duy trì có hiệu quả các hệ thống ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai nâng cấp và vận hành ổn định các hệ thống ứng dụng, cải tiến quy trình làm việc, quy trình phối hợp, chuẩn hóa nghiệp vụ trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) theo kế hoạch đã đề ra.

Đơn cử như, phần mềm quản lý vật tư hàng hóa và kho tàng được xây dựng và triển khai trong toàn hệ thống của Tổng cục DTNN từ năm 2018 đã tạo rất nhiều thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý của đơn vị trong việc xuất, nhập hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG), quản lý thông tin về kho tàng trong toàn tổng cục. Phần mềm này thường xuyên được nâng cấp nhằm đáp ứng tốt hơn các chức năng hệ thống, các luồng quy trình nghiệp vụ áp dụng trên phần mềm.

Đến 30/6/2023 sẽ hoàn tất xây dựng phần mềm để kiểm thử

Hiện nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đang thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm và các nội dung khác theo tiến độ của dự án, tổ chức kiểm thử và vận hành phần mềm tại 1 cục DTNN khu vực và 4 vụ nghiệp vụ (Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý hàng dự trữ, Vụ Khoa học và công nghệ bảo quản, Vụ Tài vụ - quản trị) tại cơ quan tổng cục. Đảm bảo đến ngày 30/6/2023, tổng cục hoàn tất xây dựng phần mềm để kiểm thử, vận hành thử và nghiệm thu trước ngày 31/12/2023.

Bên cạnh đó, các dịch vụ hạ tầng và trang thiết bị đã được triển khai, cung cấp đầy đủ và đang được đảm bảo vận hành thông suốt, ổn định tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN. Cục CNTT đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ khai thác, giải quyết khắc phục các sự cố, vướng mắc trong quá trình quản trị và vận hành; đảm bảo các dịch vụ hạ tầng, trang thiết bị, mạng truyền thông trong toàn hệ thống hoạt động ổn định, góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác triển khai phần mềm ứng dụng, cũng như công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Tổng cục DTNN.

Tổng cục DTNN đã đưa phần mềm quản lý văn bản và điều hành (thay thế phần mềm EdocTC đã vận hành tại Tổng cục DTNN từ năm 2015) tới các đơn vị của tổng cục. Đây là giải pháp toàn diện để lãnh đạo các cấp có thể quản lý, theo dõi, xử lý văn bản; đặc biệt việc áp dụng ký số và triển khai phiên bản mobile, góp phần hoàn thiện mô hình tổng thể triển khai, trong đó có áp dụng các công nghệ hiện đại của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hiện nay, Tổng cục DTNN đã và đang triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành. Đến nay, việc gửi, nhận văn bản của tổng cục đã tích hợp hoàn toàn, ổn định với trục liên thông văn bản ngành Tài chính. Hệ thống này đảm bảo 100% việc gửi nhận văn bản giữa các phần mềm quản lý văn bản của các đơn vị trong ngành và ngoài ngành thông qua trục liên thông văn bản ngành Tài chính và trục liên thông quốc gia.

Hoàn thành hệ thống quản lý nghiệp vụ dự trữ quốc gia

Quy trình quản lý nghiệp vụ DTQG của Tổng cục DTNN áp dụng trên Hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG được phân chia thành

58 quy trình nghiệp vụ chi tiết (đã được ban hành tại Quyết định số 669/QĐ-TCDT ngày 15/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN). Hiện nay, Tổng cục DTNN đang thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm và các nội dung khác theo tiến độ của dự án, tổ chức kiểm thử và vận hành phần mềm tại 1 cục DTNN khu vực và 4 vụ nghiệp vụ (Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý hàng dự trữ, Vụ Khoa học và công nghệ bảo quản, Vụ Tài vụ - quản trị) tại cơ quan tổng cục. Đảm bảo đến ngày 30/6/2023, tổng cục hoàn tất xây dựng phần mềm để kiểm thử, vận hành thử và nghiệm thu trước ngày 31/12/2023.

Cùng với đó, Tổng cục DTNN chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thành “hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG” để phục vụ có hiệu quả cho các công việc của ngành DTNN và từng bước đưa phần mềm vào vận hành. Các chức năng được thiết kế logic theo đúng luồng của các quy trình, đảm bảo đúng phân cấp, bảo mật về thông tin, người dùng dễ dàng sử dụng, khai thác phần mềm. Phần mềm sau khi hoàn thành sẽ là phần mềm cốt lõi của ngành DTNN phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý trong Tổng cục DTNN.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ DTQG, thời gian tới, Tổng cục DTNN sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng CNTT trên cơ sở các chính sách của Nhà nước và của Bộ Tài chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực nghiệp vụ theo hướng đồng bộ, thống nhất, trong đó tập trung xây dựng triển khai các hệ thống nghiệp vụ chính áp dụng thống nhất cho các đơn vị, bộ, ngành liên quan đến hoạt động DTQG.

Cùng với đó, Tổng cục DTNN đẩy nhanh tin học hóa các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý cũng như phát triển hệ thống thông tin cốt lõi hợp nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống; phát triển kho dữ liệu DTQG, đảm bảo tin học hóa ít nhất 90% hoạt động tác nghiệp quản lý hàng hóa DTQG và tin học hóa ít nhất 90% công tác quản lý tài chính của Tổng cục DTNN; phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ tin học, công chức DTNN có cơ cấu phù hợp, đủ về số lượng và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.../.