Theo dự thảo, việc cải tạo và phục hồi môi trường được thực hiện theo nguyên tắc sau, ưu tiên cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm có mức độ rủi ro cao; các địa phương có nhiều khu vực bị ô nhiễm môi trường có mức độ rủi ro cao phải lựa chọn địa điểm và xây dựng khu lưu giữ, xử lý tập trung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, ưu tiên lựa chọn các công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện môi trường, chi phí xử lý thấp; chỉ xử lý, tiêu hủy bằng phương pháp đốt đối với các nguồn ô nhiễm chứa các chất gây ô nhiễm có tính nguy hại và hàm lượng ô nhiễm cao.

Đối với các khu vực bị ô nhiễm môi trường có mức độ rủi ro thấp, thực hiện hoạt động quản lý bền vững theo quy định. Đối với các khu vực bị ô nhiễm môi trường có mức độ rủi ro trung bình thì tùy từng trường hợp, cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án xử lý sẽ quyết định hoạt động quản lý bền vững hoặc tiến hành lập phương án xử lý. Đối với các khu vực bị ô nhiễm môi trường có mức độ rủi ro cao, tiến hành lập phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trường hợp khu vực bị ô nhiễm môi trường có mức độ rủi ro cao nhưng không thể xử lý triệt để do điều kiện khách quan, điều kiện thực tế tiến hành lập phương án xử lý theo hướng giảm thiểu rủi ro và sau khi kết thúc xử lý cần tiếp tục tiến hành các hoạt động quản lý bền vững./.

Hồng Quyên