Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 2.260 nghìn tỷ đồng