Dự án nhận được tài trợ là khoản tín dụng 100 triệu USD do Hiệp hội Phát triển Quốc tế - đơn vị cho vay của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước nghèo cung cấp.

Theo khảo sát được trình bày tại lễ khởi động dự án, có khoảng một nửa số trẻ em Việt Nam 5 tuổi có nguy cơ thiếu hụt, hoặc thiếu hụt ít nhất 1 trong 5 kỹ năng cần thiết để bắt đầu đi học.

Các khảo sát độ tuổi mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức Hỗ trợ phát triển giáo dục của Nga, Hoc viện Offord ở Canada và Ngân hàng Thế giới đồng thực hiện chỉ ra rằng, tỷ lệ trẻ em chưa sẵn sàng đến trường cao nhất ở nhóm trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách nâng cao khả năng sẵn sàng cho trẻ đi học tiểu học, thông qua việc hỗ trợ các cấu phần đã được lựa chọn trong chương trình Quốc gia của Việt Nam “Phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi trong giai đoạn 2010 – 2015” (Nghị định 239). Dự án hỗ trợ các nỗ lực mở rộng ghi danh bán trú ở cấp mầm non, nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cho trường mầm non và tăng khả năng chuyên môn cho giáo viên và hiệu trưởng.

Vũ Luyện