nhà đất công

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã quy định rõ đối với trường hợp cho thuê nhà đất công. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Tài chính xem xét, có cơ chế riêng trong việc tính tiền thuê đất đối với tài sản công cho thuê phục vụ các hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục. Đồng thời có cơ chế mở có thể áp dụng những chính sách ưu đãi phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, quy định của pháp luật liên quan đến việc cho thuê tài sản công và tính tiền thuê đất khi cho thuê tài sản công gắn liền với đất. Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công đối với: tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất; tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.

Tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: Trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ thời điểm có quyết định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh hoặc kể từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên doanh, liên kết.

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước cũng đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, các trường hợp được sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê và việc xác định tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản gắn liền với đất để cho thuê đã được pháp luật quy định cụ thể.

Theo đó, tiền thuê đất chỉ phải xác định tương ứng với diện tích cho thuê theo tỷ lệ thời gian, diện tích cho thuê và doanh thu của việc cho thuê trên tổng dự toán thu của đơn vị sự nghiệp công lập.

Vì vậy, đề nghị cử tri phản ánh với các cơ quan chức năng của địa phương để bảo đảm việc cho thuê tài sản công và xác định tiền thuê đất khi cho thuê tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất bảo đảm chế độ quy định./.

Minh Anh