10 tháng năm 2021, cả nước xuất khẩu 267,93 tỷ USD