10.672 tỷ đồng cho 3 dự án giao thông, cung ứng nông sản, phát triển kinh tế