Theo kết quả công bố tại Hội nghị của CMSC, 19 tập đoàn, tổng công ty vẫn đạt 99% kế hoạch doanh thu, vượt 62% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế và vượt 27% kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

19 doanh nghiệp nhà nước do CMSC quản lý vốn đạt 99% kế hoạch doanh thu
19 doanh nghiệp nhà nước do CMSC quản lý vốn đạt 99% kế hoạch doanh thu.
Năm 2022, sẽ quản trị doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế kinh tế thị trường Tìm giải pháp thu hút nhân tài cho doanh nghiệp nhà nước Nhà nước không can thiệp hành chính vào hoạt động của doanh nghiệp

Trong năm 2021, một số tập đoàn, tổng công ty có giá trị đầu tư thực hiện khá lớn là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước đạt 18.194 tỷ đồng (90,1% kế hoạch), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ước đạt 5.095 tỷ đồng (97,2% kế hoạch), Tổng công ty Viễn thông MobiFone ước đạt 6.245 tỷ đồng (79,1% kế hoạch).

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ước đạt 6.895 tỷ đồng (70% kế hoạch), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ước đạt 3.235 tỷ đồng (65% kế hoạch), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ước đạt 19.600 tỷ đồng (44% kế hoạch).

Trong năm 2021, 19 tập đoàn, tổng công ty đã triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Khởi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I; khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; khởi công trở lại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2...

Trong năm 2021, có 4 tập đoàn, tổng công ty tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2, phương án thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng công ty Phát điện 3, quyết toán cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; tái cơ cấu, tăng, giảm, chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại các công ty thành viên; hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

CMSC cũng đã thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Viễn thông MobiFone; chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện tái cơ cấu theo các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại 6 doanh nghiệp với tổng giá trị số sách 574,7 tỷ đồng, thu về 2.637,7 tỷ đồng (gấp 4,6 lần)...