AASC

AASC là một trong số 20 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2014. Ảnh; aasc.org.vn

Theo đó, có 20 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2014. Đồng thời, Quyết định này cũng qui định: Các tổ chức tư vấn định giá trong danh sách được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN để cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngay 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Các tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN.

Danh sách 20 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2014 gồm có:

1 – Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS);

2 – Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VietCPA);

3 – Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn thuế (ATC);

4 - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);

5 - Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (Vietanhaudit);

6 – Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);

7 - Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam (KRESTON-ACA);

8 – Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt (Vland);

9 - Công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng (DVFSC);

10 - Công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol (Vinacontrol PV);

11 – Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá miền Nam (SIVC);

12 – Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam;

13 - Công ty TNHH kiểm toán quốc gia VIA (VIA Audit Co.Ltd);

14 - Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi Co.Ltd);

15 - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GTV);

16 - Công ty TNHH định giá Cimeico (Cimeico Co.Ltd);

17 - Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities);

18 - Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO Audit Co.Ltd);

19 - Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân (H.QA Co.ltd);

20 – Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và tư vấn Hồng Đức./.

M.A