Thông tư quy định sở tài chính thực hiện 22 nhiệm vụ và quyền hạn, gồm: trình UBND cấp tỉnh dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở tài chính và các văn bản khác theo phân công của UBND cấp tỉnh; trình chủ tịch UBND cấp tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch UBND cấp tỉnh theo phân công về lĩnh vực quản lý nhà nước của sở.

Đồng thời, sở này tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

22 nhiệm vụ và quyền hạn của các sở tài chính địa phương
Sở Tài chính địa phương tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính - NSNN. Ảnh: TL.

Sở tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về: tài chính; ngân sách nhà nước (NSNN); nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của NSNN; tài sản công; các quỹ tài chính ngoài NSNN; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền; đồng thời chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Sở tài chính địa phương cũng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở tài chính; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc sở tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022./.