Đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh; Tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin.

Thông tư quy định rõ về các cơ quan thu phí, lệ phí và các mức trích nộp ngân sách. Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký DN thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ KH & ĐT thu phí cung cấp thông tin đăng ký DN và phí công bố nội dung đăng ký DN. Trung tâm được giữ lại 90% số tiền thu được, còn lại 10% nộp ngân sách.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là cơ quan thu lệ phí đăng ký DN, phí cung cấp thông tin đăng ký DN và phí công bố nội dung đăng ký DN trên địa bàn tỉnh. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh được trích 30% số phí thu được. Phần còn lại 70%, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển về Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được trích 60% số tiền phí thu được để trang trải cho công tác công bố nội dung đăng ký DN và nộp vào NSNN 10% số tiền phí thu được.

Thông tư cũng quy định bổ sung thêm mức phí công bố nội dung đăng ký DN là 300.000 đồng/lần.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2013./.

PĐT