5 dấu ấn nổi bật trong 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hợp quốc