Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tại mục 2 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-BCT sẽ được áp dụng từ ngày 18/8/2023 đến hết ngày 15/6/2026.

Thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ và thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra chứng từ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Giấy chứng nhận nhà sản xuất quy định tại mục 5 Thông báo ban hành kèm theo quyết định số 1578/QĐ- BCT ngày 15/6/2021 của Bộ Công thương và mục 4 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-BCT.

Liên quan đến thủ tục khai báo thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng đồng thời thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp thực hiện khai báo 2 loại thuế nêu trên theo bảng mã thuế suất thuế chống bán phá giá dùng trong VNACCS đã được đăng tải trên website Tổng cục Hải quan với mức thuế là tổng mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT và Quyết định số 1989/QĐ-BCT. Ngoài ra, các đơn vị nghiên cứu Công văn số 993/ TCHQ-TXNK ngày 3/3/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc khai báo, thu nộp, hoàn trả khi phát sinh đồng thời thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp để thực hiện./.