Cụ thể tính đến thời điểm này, toàn bộ các quy định tại Thông tư số 39/2003/TT- BTC ngày 29/4/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị đã chính thức không còn hiệu lực pháp lý.

Việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật này được Bộ Tài chính giải thích do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể là Luật Doanh nghiệp năm 2005; Luật Hợp tác xã; Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư sổ 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều củạ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ./.

N.P