Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2024
Ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước về hải quan.

Tích cực quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để làm phương châm hành động, triển khai đồng bộ và toàn diện Chiến lược phát triển Hải quan, Tổng cục Hải quan đã sớm hoàn thiện bộ chỉ tiêu cải cách, hiện đại hóa về nhiều mặt của toàn ngành như lời cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ, chỉ tiêu pháp lệnh đối với cơ quan Hải quan các cấp trong việc tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Chia sẻ về định hướng và giải pháp cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cho biết, thời gian gần đây, yêu cầu đặt ra đối với ngành Hải quan cũng như toàn hệ thống chính trị là phải tinh giảm biên chế, bộ máy.

Trong bối cảnh đó, khối lượng công việc vẫn tăng lên một cách nhanh chóng qua các năm. Để đảm bảo công tác quản lý mà vẫn tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp thì phải cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan.

Theo Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030 đã được phê duyệt, Hải quan Việt Nam sẽ đẩy mạnh thực hiện công nghệ thời kỳ 4.0, áp dụng hải quan số, hải quan thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý hải quan hiện đại

Bên cạnh đó, Hải quan Việt Nam sẽ cải cách mạnh về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng mô hình tập trung với số lượng chi cục hải quan đóng tại các cửa khẩu giảm đi nhưng quy trình xử lý công việc sẽ nhanh hơn.

Khi đó, việc thực hiện hải quan số, hải quan thông minh và triển khai hệ thống thông quan tập trung là yêu cầu cấp thiết và bắt buộc.

Trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 vừa được ban hành, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển đổi số có liên quan đến Tổng cục Hải quan nêu tại Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 2854/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan.

Đặc biệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của tất cả cán bộ, công chức hải quan về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước về hải quan.

Tại Kế hoạch, Tổng cục Hải quan cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm triển khai thành công Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024./.