nha

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trước 30/5. Ảnh: TL

Theo đó, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thống kê, báo cáo một số nội dung cụ thể như:

Yêu cầu các tỉnh phải báo cáo rõ tổng số nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn là bao nhiêu nhà (căn hộ). Trong đó bao gồm số lượng nhà đã bán, diện tích sử dụng tương ứng, cùng số lượng nhà ở đã bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/4/1994 của Chính phủ (tổng số nhà (căn hộ), diện tích tương ứng).

Đối với số nhà ở đã bán theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố cũng phải báo cáo cụ thể về tổng số nhà (căn hộ), diện tích tương ứng. Số lượng nhà ở còn lại chưa bán là bao nhiêu và diện tích tương ứng cụ thể.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương báo cáo rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

Số liệu báo cáo được tính đến hết quý I/2014. Đối với các địa phương không có nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đề nghị ghi rõ trong báo cáo là không có nhà ở này.

Trong công văn, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương thống kê, báo cáo số liệu nhà ở theo yêu cầu nêu trên và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 30/5./.

Kim Thoa