Quyết định của Bộ Tài chính căn cứ theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận về báo cáo nhu cầu kinh phi chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù theo Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện rút dự toán số tiền trên theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013.

Đối với nhu cầu chi trả chế độ thù lao cho đối tượng ngoài chức danh người đứng đầu, tại công văn số 15418/BTC-NSNN ngày 11/11/2013, Bộ Tài chính đề nghị địa phương sử dụng ngân sách địa phương thực hiện./.

Nhật Nam