Cụ thể, số tiền này tập trung hỗ trợ khắc phục cơn bão số 2, số 3 vừa qua gồm: thực hiện cứu trợ đột xuất gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ sập, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, giao thông.

Bộ Tài chính cũng đề nghị tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn NSTW hỗ trợ, ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính khác để khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2013 đến nay, đảm bảo sản xuất, ổn định đời sống nhân dân./.

Hoàng Minh