Báo cáo nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác tới độc giả những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022 và dự kiến dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ tư xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội
Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội.

Bản báo cáo gồm 4 phần: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022; dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phụ lục số liệu liên quan.

“Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội” hiện được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, thu ngân sách nhà nước là hơn 1,6 triệu tỷ đồng và chi ngân sách nhà nước là hơn 2 triệu tỷ đồng. Bội chi dự kiến ở mức 4,42%GDP.

Nhiều năm nay, Bộ Tài chính đã thực hiện công khai Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước của năm sau vào thời điểm kỳ họp Quốc hội cuối năm để cho người dân biết, bàn và có đóng góp vào công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trước khi Quốc hội bấm nút thông qua dự toán ngân sách nhà nước của năm sau./.