Bộ Tài chính luôn nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt đã tạo được sự thống nhất đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực hiện các TTHC.

Bộ Tài chính đã thay thế, bãi bỏ 54 thủ tục hành chính
Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trên cơ sở đó, góp phần cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Tài chính.

Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 150/150 nhiệm vụ theo Kế hoạch, trong đó, đã hoàn thành 75 nhiệm vụ, 63 nhiệm vụ triển khai thường xuyên và 12 nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong 11 tháng năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành 12 Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 21 TTHC; bãi bỏ 33 TTHC và ban hành mới 3 TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, quản lý công sản và giá.

Tính đến ngày 30/11/2023, tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 774, trong đó: 378 DVCTT toàn trình, 116 DVCTT một phần và 280 dịch vụ cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bộ phận "Một cửa" của Bộ Tài chính tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả. Tính từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/11/2023, đã tiếp nhận 1261 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả tổ chức 869 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 392 hồ sơ.

Nỗ lực của Bộ Tài chính đã được cộng đồng ghi nhận. Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 3 với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 89,76%. Đây là năm thứ 9 liên tiếp (từ 2014 - 2022), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về PAR Index./.