Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về việc tăng cường công tác kỷ luật lao động và văn hóa công sở.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Tài chính đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; ý thức chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Tài chính, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật lao động và văn hóa công sở
Ngành Thuế, Hải quan thường xuyên tổ chức các cuộc thi văn hóa công sở nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, thực hiện kỷ luật lao động và văn hóa công sở, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Thông báo số 1131/TB-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chấn chỉnh công tác kỷ luật lao động và văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật lao động và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về văn hóa công sở theo Quyết định số 828/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật lao động và văn hóa công sở.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra công vụ định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật lao động và văn hóa công sở trong quá trình thực thi công vụ./.