hỗ trợ DN

Bộ Tài chính luôn quan tâm giải đáp chính sách, tạo điều kiện cho DN thực thi pháp luật. Ảnh: T.T

Theo đó, DN được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy trình của pháp luật tài chính liên quan chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, sẽ thực hiện lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

Hình thức là tổ chức các cuộc hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; trao đổi, thảo luận, tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); biên soạn ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu các văn bản QPPL, viết tin, bài giới thiệu trên các báo và tạp chí.

Nội dung hỗ trợ cho DN, gồm nhóm các văn bản QPPL về: Tài chính ngân hàng; quản lý nợ và tài chính đối ngoại; bảo hiểm; chứng khoán; thuế, hải quan.

Bộ Tài chính sẽ tiếp nhận kiến nghị của DN liên quan đến các quy định của pháp luật về thuế, hải quan, trên cơ sở đó tổ chức Hội nghị đối thoại DN để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổng hợp, rà soát các kiến nghị của DN để xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng cụ thể, trình Bộ triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Bộ sẽ cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin về các văn bản QPPL tài chính mới được ban hành trên trang thông tin điện tử của Bộ; của các đơn vị thuộc Bộ (nếu có) và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho cộng đồng DN thông qua các cơ quan báo chí của ngành.

Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho DN thông qua các hình thức: Giải đáp bằng văn bản; thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định.

Trong năm 2017, để hỗ trợ pháp lý cho DN, Bộ Tài chính đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo phổ biến pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật cho DN và hơn 2.700 buổi tập huấn về chế độ, chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho hơn 320.000 lượt cán bộ thuế và người nộp thuế; 53 hội nghị tập huấn cho người khai khải quan và DN.

Bộ cũng đã thường xuyên tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của DN bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Giải đáp trực tiếp tại trụ sở cơ quan, giải đáp bằng văn bản, giải đáp trên Cổng thông tin điện tử. Trong đó, tính riêng trong lĩnh vực hải quan đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 12.439 lượt yêu cầu cung cấp thông tin tại trụ sở cơ quan, tiếp nhận 37.241 trường hợp đề nghị giải quyết bằng văn bản; giải đáp 69.231 lượt yêu cầu cung cấp thông tin qua điện thoại; trong lĩnh vực thuế đã trả lời 23.500 văn bản và trả lời qua điện thoại 1,2 triệu lượt.

Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả hình thức đối thoại DN, đối thoại với người nộp thuế, người khai hải quan. Trong lĩnh vực hải quan, đã tổ chức 89 cuộc đối thoại định kỳ với người nộp thuế, người khai hải quan. Trong lĩnh vực thuế, đã tổ chức khoảng 1.500 cuộc Hội nghị đối thoại DN trong phạm vi cả nước với 100.000 lượt người tham dự.

Thông qua đối thoại, các đơn vị thuế, hải quan đã kịp thời nắm bắt vướng mắc, khó khăn trong thực thi pháp luật tài chính của DN và giải đáp kịp thời; đồng thời, tiếp thu ý kiến cộng đồng DN để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính./.

Minh Anh