Theo đó, việc rà soát văn bản nhằm thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác được Thủ tướng Chính phủ giao với nội dung “rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội”.

Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Đối tượng, phạm vi rà soát văn bản do Bộ Tài chính chủ trì là toàn bộ các văn bản QPPL do cơ quan, người có thẩm quyền ở trung ương ban hành còn hiệu lực, tính đến ngày 31/8/2021 thuộc lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá; quy định pháp luật về chi phí trong hoạt động giám định tư pháp còn hiệu lực tính đến ngày 31/8/2021.

Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát quy định pháp luật về quản lý giá và thẩm định giá, hoàn thành trong tháng 7/2021.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Hành chính sự nghiệp rà soát quy định pháp luật về chi phí giám định trong hoạt động tư pháp, hoàn thành trong tháng 7/2021.

Đối với các nhiệm vụ do bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp thực hiện rà soát với 4 nhóm: Nhóm rà soát quy định về đất đai; nhóm rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước tác động mạnh mẽ, dài hạn của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nhóm rà soát nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19; Nhóm rà soát quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo./.

Đức Minh