Theo đó, ngày 27/12/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Vượng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính giữ chức Chánh Thanh tra.

Thanh tra Bộ Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện thanh tra hành chính đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ Tài chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thanh tra Bộ Tài chính chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Bộ Tài chính có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành 2 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thoa (Trưởng Phòng) và bà Tạ Thanh Tú (Trưởng Phòng) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính).

Cục Quản lý công sản là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài sản nhà nước và trưng mua, trưng dụng tài sản; thực hiện quản lý về tài chính đối với tài sản kết cấu hạ tầng, đất đai và tài nguyên quốc gia theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý một số loại tài sản nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cục Quản lý công sản có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật./.

M.A