Đây là những con số đẹp trong bức tranh tài chính – ngân sách, sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tài chính thực hiện cơ cấu lại ngân sách và nợ công. Đến nay, công tác điều hành đã đảm bảo giữ bội chi ngân sách ổn định trong khi nhu cầu chi rất lớn, với nhiều nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách phát sinh.

Media