Các địa phương cần đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện nâng cao chất lượng rừng
Các địa phương cần đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện nâng cao chất lượng rừng. Ảnh: TL

Ngày 7/2/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030.

Để triển khai đề án, công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thuộc phạm vi đề án) tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, chức năng của hệ sinh thái rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học và phòng, chống thiên tai; vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao chất lượng rừng nhằm phát huy các giá trị tổng hợp của hệ sinh thái rừng.

Đồng thời, đề nghị chính quyền các địa phương chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể khu vực, loại rừng, diện tích rừng, đối tượng rừng, trạng thái rừng phân theo chủ quản lý rừng cần nâng cao chất lượng nhằm bảo tồn hệ sinh thái và phòng, chống thiên tai...; hướng dẫn các chủ rừng xây dựng dự án/phương án hoặc kế hoạch nâng cao chất lượng rừng để bảo tồn hệ sinh thái và phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng rừng trên cơ sở hướng dẫn tại các thông tư của Bộ NN&PTNT; lựa chọn, xây dựng các mô hình điểm nâng cao chất lượng rừng bằng nhiều loài cây bản địa có cấu trúc đa tầng, tán...; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và có có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến diện tích rừng nâng cao chất lượng; ứng dụng công nghệ tiên tiến theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học...

Về nguồn vốn thực hiện, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện nâng cao chất lượng rừng, bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm; huy động nguồn xã hội hóa, nguồn vốn tự có, huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đầu tư, nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Được biết, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến hết năm 2030.