Ông Hoàng hỏi, công ty có vốn đầu tư trong nước có được xem là một dự án đầu tư sản xuất phần mềm và được hưởng ưu đãi thuế không? Nếu được thì mức được hưởng như thế nào?

Năm 2020, công ty lỗ 86,3 triệu đồng; năm 2021 lãi 89,1 triệu đồng. Vậy trên Phụ lục 03-3A tại Mục 2.3 ghi thời gian miễn thuế 4 năm kể từ năm 2021 và Mục 2.4 ghi thời gian giảm thuế 50% là 9 năm kể từ năm 2025 thì có đúng không?

Tổng cục Thuế trả lời vấn đề này như sau:

Về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế (Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015).

Về xác định lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 3/7/2020 và Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Do đó, trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất phần mềm đáp ứng quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT và đáp ứng quy định là dự án đầu tư mới quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Theo Chinhphu.vn