Chồng chéo trong chế độ và biểu mẫu báo cáo

Theo Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), trong thời gian thực hiện Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 (Thông tư 99) quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước (NSNN), vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã cơ bản phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên, do cơ chế chính sách quản lý về đầu tư thời gian qua có sự thay đổi, cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thực hiện Thông tư 99, Vụ Đầu tư cho biết, Thông tư này mới chỉ quy định chế độ báo cáo tình hình thanh toán vốn NSNN, vốn TPCP, chưa bao quát được các nguồn vốn đầu tư công khác theo quy định của Luật Đầu tư công; đồng thời đối tượng báo cáo chỉ quy định là cơ quan KBNN trung ương và địa phương, Sở Tài chính, Cơ quan quản lý Tài chính thuộc các bộ, ngành. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 77/2017/NĐ-CP trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công bao gồm cả các bộ, ngành trung ương, UBND cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, các biểu mẫu báo cáo tình hình thanh toán vốn NSNN còn lồng ghép nhiều nguồn vốn, do vậy gặp khó khăn cho việc lấy số liệu đối với từng nguồn vốn để phục vụ cho việc định kỳ... Đồng thời, chỉ tiêu thông tin báo cáo của các dự án còn thiếu cũng gây khó khăn cho việc theo dõi phân tích đánh giá về tình hình quản lý, thanh toán, điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án, đặc biệt các dự án sử dụng vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Ngoài ra, một số nội dung báo cáo quy định tại Thông tư 99 không còn phù hợp, chồng chéo với các văn bản quy định hiện hành, như: Biểu báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản; Biểu báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong năm của bộ, ngành, tỉnh, thành phố…

Bổ sung báo cáo phân bổ kế hoạch vốn

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên và đảm bảo việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo đúng quy định tại Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Vụ Đầu tư đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Thông tư 99.

Trong đó, trọng tâm là sửa đổi các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo chi tiết theo các nguồn vốn, các chương trình, dự án đảm bảo phù hợp với quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và quy rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ báo cáo, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của cấp có thẩm quyền.

Đối với nội dung báo cáo, dự thảo thông tư cũng nêu rõ cần bổ sung, sửa đổi hai vấn đề là báo cáo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công.

Về báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, đối với các dự án thuộc địa phương quản lý, dự thảo thông tư quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giao kế hoạch vốn đầu tư công, trong đó có bổ sung số liệu báo cáo về kế hoạch địa phương triển khai gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan kiểm soát thanh toán vốn để thực hiện đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công. Đồng thời, với vốn các dự án thuộc bộ, ngành quản lý sẽ quy định các bộ, ngành trung ương thực hiện giao kế hoạch vốn đầu tư công gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan kiểm soát thanh toán vốn để thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công.

Thực tế trước đây, tại Thông tư 99 đã không quy định các bộ ngành trung ương báo cáo tình hình phân bổ vốn.

Đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, Vụ Đầu tư đề xuất, để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và thông tư quy định, thì các cơ quan thực hiện quản lý nguồn vốn thực hiện chế độ báo cáo tình hình thanh toán vốn cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định. Ví dụ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện báo cáo tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý. Bộ ngành, trung ương thực hiện báo cáo tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư công thuộc bộ, ngành quản lý….

Cùng với việc sửa đổi nội dung báo cáo theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, dự thảo thông tư cũng sửa đổi chế độ báo cáo của hệ thống KBNN để phục vụ công tác điều hành của Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố.

Theo đó, quy trình tổng hợp báo cáo tình hình thanh toán các nguồn vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN về cơ bản vẫn kế thừa các biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 99, tuy nhiên có bổ sung thêm các thông tin về dự án như: Địa điểm mở tài khoản, số, ngày, tháng, năm của quyết định phê duyệt dự án; bổ sung thêm một số nguồn vốn đầu tư công chưa được quy định tại Thông tư 99; đồng thời có quy định chế độ báo cáo nhanh hàng tháng để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Ngoài ra, Vụ Đầu tư cũng cho rằng, một số biểu mẫu báo cáo của các cơ quan đơn vị Sở Tài chính, cơ quan tài chính thuộc bộ, ngành không còn phù hợp với quy định hiện hành, Vụ Đầu tư đề nghị bỏ các biểu mẫu đó, như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án quan trọng quốc gia, nhóm A của bộ, ngành, tỉnh, thành phố…

Cùng với đó, dự thảo thông tư sẽ tách riêng một số nguồn vốn đầu tư công tại các biểu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công do Kho bạc tỉnh, thành phố và KBNN báo cáo để thuận lợi cho việc tổng hợp báo cáo theo từng nhóm nguồn vốn, theo chương trình mục tiêu.

Dự thảo Thông tư cũng đã được lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 6/2017.

Dương Bá Đức (Vụ Đầu Tư, Bộ Tài chính)