Cũng theo đại diện Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, so với dự toán UBND tỉnh giao, ngoài khoản thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đã vượt chỉ tiêu, có 7/14 khoản thu tiến độ thu đạt trên 75%, trong đó thu từ DNNN trung ương đạt 80,2%, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 77,5%, thu phí - lệ phí đạt 91,6%...

Tuy nhiên, còn có một số khoản thu đạt thấp, như: Thu tiền sử dụng đất mới đạt 15,5%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 29,4%, thu từ DNNN địa phương đạt 57,5%.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, có 11/14 khoản thu tăng trưởng, trong đó tăng đột biến là khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 3.305%, nguyên nhân do thu được thuế nhà thầu); thuế bảo vệ môi trường (tăng 77,2%, do thay đổi chính sách).

Một số khoản thu tăng trưởng tương ứng với tình hình kinh tế - xã hội như: Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 27,2%, thu lệ phí trước bạ tăng 16,6%, thu phí - lệ phí tăng 16%...

Ba khoản thu không tăng trưởng là thu từ DNNN Trung ương (giảm 5,8%); thu từ xổ số kiến thiết (giảm 12,2%) và thu tiền sử dụng đất (giảm 27,9%).

Nếu tính theo đơn vị thu, có 7/14 đơn vị đạt trên 70% dự toán theo cả hai chỉ tiêu pháp lệnh và UBND tỉnh giao, đó là: Văn phòng cục thuế, Chi cục Thuế huyện Phục Hòa, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Bảo Lâm, Trà Lĩnh, Hạ Lang.

So với dự toán pháp lệnh, một số đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Trùng Khánh (98,8%), Trà Lĩnh (96%), Nguyên Bình (87,4%). So với dự toán UBND tỉnh giao có hai đơn vị đã hoàn thành dự toán: Hạ Lang (131,4%), Trùng Khánh (131,9%); tiếp đó là các đơn vị Thạch An (95,2%), Nguyên Bình (87,1%), Phục Hòa (84,5%). Một số đơn vị tiến độ thu còn chậm: Thành phố Cao Bằng (nguyên nhân chủ yếu do số thu tiền sử dụng đất đạt thấp); Hòa An, Bảo Lạc (giảm nguồn thu từ khoáng sản).../.

Nhật Minh