xo so

Ảnh T.L minh họa

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 138/2017/TT-BTC hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP.

Theo đó, về mức chi hoa hồng đại lý cho các đại lý xổ số, doanh nghiệp kinh doanh xổ số có trách nhiệm thực hiện chi theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 122/2017/NĐ-CP. Mức chi hoa hồng đại lý do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định, đảm bảo nguyên tắc tối đa không được vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với chi phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số, doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện chi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 122/2017/NĐ-CP. Mức chi phí ủy quyền trả thưởng tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo uỷ quyền.

Trường hợp mức chi phí hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả, căn cứ tình hình thực tế, doanh nghiệp kinh doanh xổ số trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả đảm bảo đúng đối tượng, nguyên tắc chi quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 122/2017/NĐ-CP.

Tuy nhiên, mức chi này không được vượt quá mức chi tối đa quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và tổng chi phí chi cho công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả quy định tại Khoản 4 Điều này.

Mức chi đối với các vụ án đã có bản án của Tòa án Nhân dân tối đa là 50 triệu đồng/vụ án. Đối với các vụ việc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biên lai nộp tiền phạt của người vi phạm tối đa bằng 50% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/vụ.

Tổng mức chi cho công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả không được vượt quá 1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại khu vực miền Bắc và miền Trung.

Đồng thời, không vượt quá 0,1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại khu vực miền Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vielott).

Về chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực, doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực đóng góp và quản lý chi phí đóng góp hoạt động theo quy định tại Khoản 9 Điều 5 Nghị định số 122/2017/NĐ-CP.

Mức chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực của từng doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực tối đa không được vượt quá 60 triệu đồng/năm đối với từng hội đồng. Mức đóng góp này không bao gồm các chi phí trả thưởng, chi phí quay số mở thưởng, chi phí in vé xổ số của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực phát hành vé xổ số truyền thống theo cơ chế liên kết phát hành.

Thông tư này áp dụng từ năm tài chính 2018./.

Mai Đan