b

Câu hỏi: Tôi có gửi tiền tại ngân hàng A (có tham gia bảo hiểm tiền gửi), sau đó dùng thẻ tiết kiệm tại ngân hàng A cầm cố tại ngân hàng B. Khi ngân hàng A được cơ quan chức năng xác định là mất khả năng chi trả hoặc phá sản thì tôi có được chi trả tiền bảo hiểm không?

Trả lời: Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia BHTG vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc NHNN có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia BHTG mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền, người gửi tiền nói trên được chi trả tiền bảo hiểm khi có đủ các điều kiện:

- Có tên trong danh sách người được bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tại ngân hàng A và số tiền bảo hiểm đã được BHTGVN xác nhận.

- Xuất trình đủ các giấy tờ xác định về nhân thân và quyền sở hữu của mình đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng đó.

Khi đó, số tiền gửi được bảo hiểm được xác định theo quy định hiện hành của pháp luật về BHTG và không phải khấu trừ khoản nợ gốc và lãi của họ tại ngân hàng khác./.

BHTGVN