Công văn cho biết, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Báo cáo số 68/BC-BTC ngày 8/8/2014 về kết quả thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QD-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến: “Qua báo cáo thì các địa phương, nông dân có mong muốn tiếp tục thực hiện hoặc mở rộng Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Vì vậy, chưa nên kết thúc thí điểm ngay Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp khi Bộ Tài chính chưa đề xuất hướng sắp tới như thế nào”.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất định hướng sắp tới. Trong khi đề xuất chính sách mới, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất các biện pháp để tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và phù hợp với tình hình thực tế của các doanh nghiệp và các địa phương./.

D.T