Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Tuấn bị phạt 60 triệu đồng do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trong trường hợp pháp luật quy định không được kiêm nhiệm.

Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTX đã kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc CTX, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, nay là khoản 2 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, Thanh tra UBCKNN xử phạt 22,5 triệu đồng đối với ông Trần Quang Hiện, Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã ck: NTL) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch và giao dịch chứng khoán không đúng khối lượng đăng ký.

Ngoài ra, Thanh tra UBCKNN xử phạt hơn 31 triệu đồng đối với ông Lê Thanh Tuấn, cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (Mã Ck: DHM), do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn./.

Hồng Quyên