Chuyển đổi số ngành Thuế, Hải quan tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh