Thêm quyền cho cổ đông

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, Thông tư số 116 được ban hành để hướng dẫn Điều 270 Nghị định số 155, đồng thời bổ sung phạm vi điều chỉnh đối với quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán của công ty đại chúng, trước đó đã được quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Theo đó, thông tư quy định về quyền hạn của đông tại điều lệ mẫu. Cụ thể, điều lệ mẫu bổ sung một số quyền khác như quyền được đối xử bình đẳng; quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường... Ngoài ra, điều lệ mẫu bổ sung quy định về quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên .

Bên cạnh đó, điều lệ mẫu bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông về bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật.

Ngoài ra, điều lệ mẫu bổ sung nội dung đại hội cổ đông thường niên và bất thường thông qua việc phê duyệt quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động hội đồng quản trị, ban kiểm soát; phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.

Điều lệ mẫu bổ sung nội dung về việc cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo các hình thức được quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp; đồng thời bổ sung nội dung về văn bản ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập theo quy định của pháp luật dân sự.

Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% quyền ứng cử

Đối với quy định về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ, Điều lệ mẫu sửa đổi thành: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn”.

Việc lập Biên bản ĐHĐCĐ liên quan đến chữ ký của chủ tọa và thư ký, Điều lệ mẫu bổ sung quy định khi chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

Về việc đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), Điều lệ mẫu sửa đổi quy định về việc đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty.

Về quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, Điều lệ mẫu bổ sung quy định Hội đồng quản trị quyết định ban hành quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua; quyết định ban hành quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, quy chế về công bố thông tin của công ty .

Cùng với đó, Điều lệ mẫu cũng sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên ban kiểm soát; bổ sung quy định trong trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, công ty thành lập ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155 và theo quy định tại Điều 42 đến Điều 46 Điều lệ mẫu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2021, thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng./.

Hồng Quyên