chứng từ

Ảnh minh họa.

Ông Thái hỏi, bộ phận kế toán ngân sách cấp xã có phải mang toàn bộ chứng từ thu, chi ngân sách cấp xã của năm ngân sách đó đến phòng tài chính - kế hoạch huyện để được kiểm tra chứng từ hay không? Hay UBND cấp xã chỉ lập các biểu mẫu quyết toán theo quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn để gửi ban kinh tế - xã hội HĐND cấp xã thẩm tra, báo cáo thường trực HĐND xã cho ý kiến và gửi phòng tài chính - kế hoạch huyện thẩm định, tổng hợp?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 67 của Luật Ngân sách Nhà nước: “Cơ quan tài chính cấp tỉnh, cấp huyện thẩm định quyết toán năm của ngân sách cấp dưới”; đồng thời, theo quy định tại Khoản 4 Điều 67: “Khi thẩm định quyết toán, cơ quan tài chính có quyền: a) Yêu cầu đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cấp dưới bổ sung thông tin và số liệu cần thiết cho việc thẩm định quyết toán…”.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 44 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước: “UBND cấp xã lập quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được giao và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã gửi ban kinh tế - xã hội của HĐND cấp xã để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp huyện”.

Đồng thời, tại Điểm c Khoản 5 Điều 44 quy định: “Chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán ngân sách xã được phê chuẩn, UBND cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách xã cho UBND cấp huyện, cơ quan tài chính cấp huyện”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn: “UBND xã có trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác hạch toán kế toán, quyết toán ngân sách xã theo mục lục ngân sách nhà nước và chế độ kế toán ngân sách xã hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo kế toán và quyết toán theo quy định…”;

Đồng thời, theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13: “UBND xã lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã hằng năm (theo mẫu biểu số 07 đến mẫu biểu số 12 kèm theo Thông tư này) báo cáo ban kinh tế - xã hội xã để thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND xã cho ý kiến trước khi báo cáo HĐND xã phê chuẩn, đồng thời gửi phòng tài chính – kế hoạch huyện để tổng hợp…”; Điểm d, Khoản 4, Điều 13 quy định: “Phòng tài chính – kế hoạch huyện có trách nhiệm thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã, trường hợp có sai sót phải báo cáo UBND cấp huyện yêu cầu HĐND xã điều chỉnh”.

Tóm lại, UBND cấp xã lập và gửi báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện (theo mẫu biểu số 07-12 kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính) trình HĐND xã phê chuẩn và gửi phòng tài chính - kế hoạch huyện để thẩm định.

Phòng tài chính - kế hoạch có quyền yêu cầu cơ quan tài chính cấp dưới bổ sung thông tin và số liệu cần thiết cho việc thẩm định quyết toán (trong đó có chứng từ thu, chi ngân sách – nếu cần).

Theo Chinhphu.vn