Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2014, lợi nhuận sau thuế năm 2014 của HLA là -475 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2014 là -656,42 tỷ đồng, vốn điều lệ thực góp của công ty là 344,59 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số lỗ lũy kế tại thời điểm 30/9/2014 của công ty này đã vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại thời điểm cuối niên độ tài chính.

Căn cứ theo quy định tại điểm Đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, chứng khoán bị hủy niêm yết trong trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Do đó, HSX sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HLA của công ty.

Trước đó, HLA đã 5 lần bị HSX nhắc nhở nhiều lần về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 2014 và HSX đã đưa cổ phiếu HLA vào diện cảnh báo kể từ ngày 3/12/2014 do công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên